VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2018

PHẦN I KHAI BÚT ĐẦU XUÂN MẬU TUẤT 2018 Theo thông lệ hằng năm, chúng tôi có viết Khai Bút Đầu Xuân để Thực tập Ứng dụng Dịch Lý Việt Nam vào đời sống xã hội thường nhật. Người học Dịch Lý Việt Nam nào cũng nhớ rằng: Trên đây chỉ là một số…

ĐỊA TRẠCH LÂM

Hào dương đã lên tới hào nhị, đã thành khối Thái dương làm nền tảng, Dương đã đủ lớn, đã trưởng thành, đã đủ sức lớn. Dương cứ thế mà đủ sức lớn dần lên, sáng lên mãi. Lâm là soi sáng; đủ sức lớn lên.

THUẦN CẤN – THUẦN CHẤN

Chấn có hình tượng cái chén, cái ly lật ngửa để đang dùng xài, gọi là đang Động Dụng; hình tượng gọi là ngưỡng bồn. Cấn có hình tượng cái chén, cái ly lật úp gọi là lúc chưa dùng xài hay là đương thời Ngưng Nghỉ; hình tượng gọi là phủ hạ,…