VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Âm Dương Lý Số – Dương Âm Số Lý

Âm Dương Lý Số. Tài liệu này nối tiếp quyển Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam Vũ-Trụ-Ngữ Liên-Hành-Tinh, và Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam II (nói về Kỷ-Nguyên Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri-Ý, diễn giải Luật Tạo Lập Vũ Trụ) nhằm giúp người học sở đắc Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý xứng danh nhà Tiên Tri Vô Tư, biết đúng, biết rõ Thời cơ, Thiên cơ, Nhân vật, Tĩnh Động Vật cơ. Khoa Tri Hóa Thần Toán Vô Cực Số Lý Học được và bị chào đời với độ chính xác về Thiên-Thời-Nhân cơ hơn mọi khoa học khác mà nhân loại đã có.

ADLS 07. Phương Pháp và Điều Kiện để Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

Bí Phép Vô Tư là Thần phải trụ được ở lý tượng Dịch cái đã, rồi nó liền lập tức (Thần Thông Tri linh hoạt) vụt lóe sáng vào cái lý lẽ của tính chất sự Động, rồi Thần Hoạt Bác tiến sâu vào mọi cớ sự U Minh của sự Động, tức tiến về sự nhiệm nhặt chính lý càng nhiệm nhặt thời sự lý sống động ấy càng Chính Lý tức Vô Tư, mà hóa ra là Thần Tri Hóa tài…

ADLS 03. Chỉ Có Âm-Dương VÔ-TOÀN-VÔ

Kể từ Siêu Siêu Nhiên tiến đến Siêu Nhiên rồi tiến đến Hiển Nhiên … Rằng mọi Cái Nhiên phải được và bị tiến thoái hóa trong nguyên lý tuyệt đối đó. Vậy quá rõ ràng rằng hiển nhiên là chỉ có Âm Dương Vô-Toàn-Vô, tức Không Hoàn Toàn Không Cực (Vô Cực). Nó được và bị các nhà Âm Dương học Việt Nam đặt tên là: Đức Thần-Minh Thần-Thức.

Âm Dương Lý Số – Dương Âm Số Lý

Âm Dương Lý Số tiếp nối Vũ-Trụ-Ngữ Liên-Hành-Tinh và Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam II nhằm giúp người học sở đắc Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý, trở thành nhà Tiên Tri xứng danh. Khoa Tri-Hóa Thần-Toán Vô-Cực Số-Lý Học được và bị chào đời với độ chính xác về Thiên-Thời-Nhân cơ hơn mọi khoa học khác mà nhân loại đã có.