VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Dịch Lý Học Nhập Môn (Dịch Lý Học Đại Cương)

Dịch Lý Nhập Môn được soạn như là một tài liệu giáo khoa nhằm mục đích hướng dẫn nghiên cứu về hệ thống tiến hóa của Vũ Trụ và Vạn Vật. Trả lời các câu hỏi về Triết Lý Ngũ Hành 05 là 01, 01 là 05, tại sao có cái lý ngũ hành sinh-khắc … và nhân đó chứng minh sớ đi của nguyên tử.

DLNM 08. Thiên Quan Thế Giới Hệ Đồ

Thiên Quan Thế Giới hệ tức là khắp hoàn cầu đều sống trong vòng nhật nguyệt tinh thần hoặc muốn lấy ngày làm đêm hay lấy đêm làm ngày cũng đều là ảnh hưởng không khác được, vẫn phải đứng trong Vũ Trụ Dịch, trong luật Tạo và Hóa.

DLNM 07. Biến Thông Thiên Địa Tất Yếu

Trong cõi trời đất mênh mông bát ngát mà lòng người hay ta có lúc muốn biết cớ sự động tĩnh ra sao, năm nay, ngày nay hoặc giờ nào tùy lúc muốn thì Dịch sẽ trả lời ngay trong khi bạn tính xong một Dịch Tượng. Biết rằng mỗi người là một trường hợp, đứng trong một cục diện hay cục bộ khác nhau mà nguyên lý thì chỉ có một.

DLNM 06. Quái Nghĩa

Học Quái Lý Liên Quan để đọc nội tâm của tất cả cái gì mà người đời thường gọi là vô tri, vô giác vì với Dịch Lý thì, chúng đều có tri giác với xã hội của chúng, xã hội của vật thể. Nếu không sao nó thành hình bóng và chúng ta làm sao có mà sử dụng.

DLNM 06. Quái Lý Liên Quan Sơ Giải

Quái Lý liên quan là ở tam Quái Chính, Hộ, Biến có liên quan mật thiết với nhau mà thành một cục diện diễn biến, cũng như một sự việc đã có khởi đầu cuộc thời ắt phải có trung cuộc và kết cuộc.

DLNM 06. Phép Nói Dịch Co Giãn Nặng Nhẹ

Học Dịch tức là học về Âm Dương, mà Âm Dương tức như là Động Tĩnh. Khi luận phải suy phần Động luận phần Tĩnh, suy phần Tĩnh, luận phần Động. Thường, người học chỉ thấy sự Động mà không thấy được sự Tĩnh vì sự Động mới làm cho ta chú ý mà có thể thấy hoặc thâu thập hay lĩnh hội được.

DLNM 05. Tối Cần về Phép Nói Dịch

Muốn nói Dịch, trước phải thuộc QUÁI NGHĨA. Đến được QUÁI LÝ ý đều nhờ ở QUÁI NGHĨA. QUÁI NGHĨA biết thích nghi qua trên mọi hoàn cảnh, mọi vật, mọi việc thời QUÁI NGHĨA chỉ còn là LÝ. Không có bóng dáng nhất định, không tên tuổi mà mọi tên vậy.

DLNM 04. Phép Lập Quái

Phàm muốn lập Quái thì không cứ số nhiều ít, cứ lấy số 08 làm gốc (Bát Quái). Nếu trừ mãi cho số 8 mà còn thừa, lấy số đó làm Quái. Còn như số thừa là 0 thì phải kể là còn thừa số 08 vậy.

DLNM 04. Động Tĩnh Công Thức Hữu Thường

Tức là gồm cả tai nghe, mắt thấy, trí hiểu và tâm tư. Khi chưa phát ra được một ý tưởng liên quan mật thiết của Chánh, Hộ, Biến là Bị, Tự, Thọ đó là tại lòng ta chưa đến được vô tư. Phải ý thức chính xác cương vị của mình trong mỗi sự việc dựa trên Quái danh, Quái nghĩa và quan niệm Tứ Tượng sinh khắc.

DLNM 04. Đại Khái về Động Tĩnh Công Thức

Thiên cơ, là tất cả gì có lý Động Tĩnh từ gần gũi đến xa xôi. Nhân cơ, khi có cảm xúc tức là siêu tần số lý trong bạn rất hợp với thiên cơ. Thời cơ là lúc Thiên cơ máy động trong Nhân cơ. Bạn nhân cớ đó mở khoa Động Tĩnh Học ra xem là để biết được thuộc về thiên diện nào báo hiệu một trong 64 thiên diện mà nay chúng ta gọi là Dịch Tượng.