VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Dịch Lý Học Nhập Môn (Dịch Lý Học Đại Cương)

Dịch Lý Nhập Môn được soạn như là một tài liệu giáo khoa nhằm mục đích hướng dẫn nghiên cứu về hệ thống tiến hóa của Vũ Trụ và Vạn Vật. Trả lời các câu hỏi về Triết Lý Ngũ Hành 05 là 01, 01 là 05, tại sao có cái lý ngũ hành sinh-khắc … và nhân đó chứng minh sớ đi của nguyên tử.

DLNM 03. TIÊN THIÊN TRIẾT LÝ và LÝ SỐ HỌC

Từ triết thuyết Tiên Thiên siêu việt đến phần cụ thể triết thuyết tức là để sáng tỏ hay là biện minh chứng nghiệm trên phạm vi Hậu Thiên đó là cả một vấn đề cơ hồ như không thể thành tựu. Nay, tôi xin tạm gọi cách thức áp dụng triết thuyết ấy là Động Tĩnh Công Thức Toán Pháp.

DLNM 02. Hậu Thiên LUẬN Tiên Thiên

Tiên Thiên là sự Manh-Nha, còn Hậu Thiên là sự Thành của Manh-Nha đó, hoặc Tiên Thiên là Manh-Nha-Động, Hậu Thiên là Động cho ta thấy biết rõ. Nói gần nữa Tiên Thiên là luật Động vô hình (Dịch Lý), Hậu Thiên là luật Động thành hình bóng (Dịch Tượng). Tiên-Hậu CÙNG LÚC CHUNG CÙNG. Hậu Thiên ôm ấp Tiên Thiên ví như là bông trái của Tiên Thiên vậy.

DLNM 01. Lý Số là Gì

LÝ SỐ nghĩa là không có số mấy, mà nó là tất cả các số trên mỗi vật, mỗi sự khác. Mỗi sự thể đều phải xét theo tình lý, khía cạnh của sự việc, sự vật mà luận số của loài người bày đặt ra đó, cho sự việc đó mà thôi.

Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P4): Ký Hiệu ÂM DƯƠNG

Âm Dương là gì? Âm Dương là hai danh từ tượng trưng để phân biệt chỗ Đồng Nhi Dị của vạn hữu. Âm Dương cũng còn là hai tiếng nêu lên của khoa Động Tĩnh học để cho mọi người có thể lấy đó làm đường lối mà nhận định các vật, việc mọi nơi;...

Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P2): Nguồn Gốc của Dịch Lý Học

Vạn vật lúc nào cũng thay đổi, biến hóa và bất cứ thay đổi nào cũng có một nguyên nhân. Nếu nguyên nhân ấy còn do một nguyên nhân khác sinh ra, thì phải ngược dòng nguyên nhân đi lên mãi... Vậy tại sao Bất-Dịch (Tĩnh-Hoàn-Toàn-Tĩnh) lại là nguyên lực uyên nguyên đầu tiên của mọi Động-Tĩnh sau này ?

Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P1)

Dịch Lý Học là một khoa học, nghiên cứu và giải thích về nguồn gốc cái lý khởi đầu, có sự biến động của Vũ Trụ, căn cứ trên tiềm lực của Yếu Lý Đồng Nhi Dị.

Sơ Đồ Tiến Hóa của Vũ Trụ

Lò Tạo Hóa theo triết lý Kinh Dịch với cảm tưởng Xuân Phong - Hồng Tử Uyên. Những danh từ, ký hiệu tượng trưng tiến trình của Vũ Trụ trong tập tài liệu này đều do trí óc của con người đặt ra như Vô Toàn Vô, Cực Vô, Thái Cực, Lưỡng Nghi (Âm Dương), Tứ Tượng vận hành, Bát Quái và Lục Thập Tứ Quái, chỉ là những danh từ để thuyết minh sự nhất lý giữa…