VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Dịch Lý Học Nhập Môn (Dịch Lý Học Đại Cương)

Dịch Lý Nhập Môn được soạn như là một tài liệu giáo khoa nhằm mục đích hướng dẫn nghiên cứu về hệ thống tiến hóa của Vũ Trụ và Vạn Vật. Trả lời các câu hỏi về Triết Lý Ngũ Hành 05 là 01, 01 là 05, tại sao có cái lý ngũ hành sinh-khắc … và nhân đó chứng minh sớ đi của nguyên tử.

Lời Mở Đầu Dịch Lý Nhập Môn

Dịch nghĩa là biến đổi, biến hóa. Khi chúng ta nói đến biến hóa thuộc phạm vi Tiên Thiên, tức là nói về sự tạo lập Vũ Trụ. Còn khi nói về Hậu Thiên, tức là nói về sự đã Thành. Dịch Lý Nhập Môn được soạn như là một tài liệu giáo khoa nhằm mục đích hướng dẫn nghiên cứu về hệ thống tiến hóa của Vũ Trụ và Vạn Vật.