VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Những Bước Chính Trên Đường Học Dịch

Phương-Pháp Học-Tập

Đã gọi là HỌC-TẬP thì phải Học và phải Thực-Tập. Phải hết sức chuyên cần về Học-Tập, Tập Học, Học-Hành và Hành để Học.

Những Bước Chính Trên Đường Học Dịch

Bước thứ nhất:  Tìm hiểu rốt ráo về Sự thật ở câu chuyện Đang Động. Phải chuyên lo thực tập về Luận lý, tức là ta luôn năng theo dõi mọi phạm-vi Âm-Dương Trời biển Tình Ý Trời-Đời-Người-sự-vật-việc trong câu chuyện Đang Động mà ta đang khảo sát. Mọi hiện-tượng Dịch lý hóa đều phải bị và được ta quan sát hết sức công phu, từ đại thể tổng quát, cho…