VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Khoa Dịch Lý

VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC ra đời nhằm khôi-phục nền VĂN-MINH ÂM-DƯƠNG-HỌC VIỆT-NAM ngàn xưa, đồng thời đề ra HỌC-THUYẾT ĐỒNG-NHI-DỊ, khai-mở KỶ-NGUYÊN-MỚI trong Nhân-loại, KỶ-NGUYÊN TIÊN-HẬU-THIÊN TRÍ-TRI-Ý-THỨC.

THUẦN CẤN – THUẦN CHẤN

Chấn có hình tượng cái chén, cái ly lật ngửa để đang dùng xài, gọi là đang Động Dụng; hình tượng gọi là ngưỡng bồn. Cấn có hình tượng cái chén, cái ly lật úp gọi là lúc chưa dùng xài hay là đương thời Ngưng Nghỉ; hình tượng gọi là phủ hạ, dẫn hạ.