VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Thông Báo Khai Giảng

Các thông báo về khóa học, cách thức đăng ký học, và chương trình giảng dạy Dịch Lý Việt Nam.

Khai Giảng Lớp Thiên Nhiên Xã Hội Học

Khoa THIÊN NHIÊN XÃ HỘI HỌC ứng dụng khoa học Tổng Tập của nhân thế, tức khoa học Dịch Lý, hay khoa học Vạn Vật Quy Nhất Lý vào lãnh vực Thiên Nhiên Xã Hội, nhằm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu Trí-Tri-Ý của con người nào có phần, có dịp hiểu biết về phép tổ chức cơ mật của vũ trụ vô hữu,...

Khai Giảng Lớp Triết Dịch Trung Đẳng của DLVN

LỚP TRIẾT DỊCH TRUNG ĐẲNG DLVN. CON NGƯỜI (Theo Quan Điểm Dịch Lý) _ SỰ ĐẶT TÊN (SỰ ĐỊNH DANH) _ TRÍ TRI CƠ CẤU: TƯỢNG HÌNH HÀI THANH _ Bài Đọc Thêm: SỰ LỢI ÍCH CỦA TRÍ TRI CƠ CẤU _ LÝ TRÍ (Theo Quan Điểm Dịch Lý)....

Khai Giảng Lớp Dịch Lý Việt Nam Cấp Tốc

KHAI GIẢNG LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM CẤP TỐC (Dành cho người bận rộn với công việc). Do cuộc sống hàng ngày quá nhiều việc nên các anh chị không có nhiều thời gian theo học những lớp Dịch Lý Thông Thường, nay có mở Lớp Dịch Lý Cấp Tốc để anh chị có thể tham gia theo học được.

Khai Giảng Lớp Dịch Lý Việt Nam Trung Đẳng – Khóa 16

Lý Giải các Ý Nghĩa của từng Dịch tượng do Lý Lẽ nào mà có những Ý tượng, Nghĩa tượng, Lý tượng_Các Dịch tượng Đối Đãi (Danh Được Lý)_Đạo Lý của 64 Dịch tượng (Vũ Trụ Đạo)_Các Bài Thực Tập của 64 Lý tượng Dịch (với các hào Động).