VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Thông Báo Khai Giảng

Các thông báo về khóa học, cách thức đăng ký học, và chương trình giảng dạy Dịch Lý Việt Nam.

Khai Giảng Lớp Dịch Lý Việt Nam Cấp Tốc

KHAI GIẢNG LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM CẤP TỐC (Dành cho người bận rộn với công việc). Do cuộc sống hàng ngày quá nhiều việc nên các anh chị không có nhiều thời gian theo học những lớp Dịch Lý Thông Thường, nay có mở Lớp Dịch Lý Cấp Tốc để anh chị có thể tham gia theo học được.

Khai Giảng Lớp Dịch Lý Việt Nam Trung Đẳng – Khóa 16

Lý Giải các Ý Nghĩa của từng Dịch tượng do Lý Lẽ nào mà có những Ý tượng, Nghĩa tượng, Lý tượng_Các Dịch tượng Đối Đãi (Danh Được Lý)_Đạo Lý của 64 Dịch tượng (Vũ Trụ Đạo)_Các Bài Thực Tập của 64 Lý tượng Dịch (với các hào Động).