VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Tag

Yếu Lý Đồng Nhi Dị

Đại Cương Dịch Lý Nhập Môn (P1)

Dịch Lý Học là một khoa học, nghiên cứu và giải thích về nguồn gốc cái lý khởi đầu, có sự biến động của Vũ Trụ, căn cứ trên tiềm lực của Yếu Lý Đồng Nhi Dị.