VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC

VIỆT DỊCH CHÁNH TÔNG – DỊCH LÝ SĨ XUÂN PHONG

VIỆT DỊCH CHÁNH TÔNG là cuốn cẩm nang mở đầu cho người đọc trở về nguyên nghĩa, nguyên lý của Vũ Trụ Ngữ trong Vô tự thiên thơ Kinh. VIỆT DỊCH CHÁNH TÔNG ra đời đánh dấu một bước tiến của KỶ-NGUYÊN DỊCH-LÝ VIỆT-NAM, là khởi đầu cho tài liệu của KỶ-NGUYÊN TIÊN-HẬU THIÊN TRÍ-TRI-Ý THỨC bước vào quảng đại quần chúng.

Bài của Thầy Dịch Lý Sĩ Xuân Phong

Người học dịch dám cả quyết về một điều gì mà người ta tưởng chừng không thể biết được. Ta dám quả quyết là vì cơ động tình lý quá rõ, biến thông chính lý. Đó là cái biết quyết định chứ có đoán hay bói gì đâu.

THÔNG BÁO

Khai Bút Đầu Xuân Quý Mão 2023 (Phần 2: THỜI LỊNH)

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023 PHẦN II: THỜI LỊNH Thời: là thời kỳ, thời lúc, khoảng thời gian nào đó, giai đoạn biến hóa-hóa thành,… Lịnh: là mệnh lệnh, uy quyền mạnh mẽ, trên phán xuống - dưới phải nghe theo, động tĩnh theo,...

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO 2023

Theo thông lệ hằng năm, chúng tôi có viết Khai Bút Đầu Xuân để Thực tập Ứng dụng Dịch Lý Việt Nam vào đời sống xã hội thường nhật. Người học Dịch Lý Việt Nam nào cũng nhớ rằng: Trên đây chỉ là một số Biến thông các Danh Được Lý với xã hội loài người…

DỊCH LÝ KHAI NGUYÊN

DỊCH LÝ NHẬP MÔN

Lời Mở Đầu Dịch Lý Nhập Môn

Dịch nghĩa là biến đổi, biến hóa. Khi chúng ta nói đến biến hóa thuộc phạm vi Tiên Thiên, tức là nói về sự tạo lập Vũ Trụ. Còn khi nói về Hậu Thiên, tức là nói về sự đã Thành. Dịch Lý Nhập Môn được soạn như là một tài liệu giáo khoa nhằm mục đích hướng dẫn nghiên cứu về hệ thống tiến hóa của Vũ Trụ và Vạn Vật.

VĂN MINH DỊCH LÝ VIỆT NAM

Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam

Là tài liệu NÒNG CỐT của Kỷ Nguyên: Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri-Ý-Thức do dân tộc Việt phát minh, trong đó, ngôn ngữ Việt, tức như Văn Hóa Việt là khí cụ đầu tiên dùng xài để suy diễn, giải lý cách thành lập Dịch-Lý, lý giải Luật Tạo Lập Vũ Trụ.

VẤN ĐỀ LÝ HỌC

Vấn Đề Lý Học

Mục tiêu tối hậu: để cho người đời có thể lợi dùng Lý Học Âm Dương này mà hiểu biết được về đường đi dĩ nhiên của Tạo Hóa, đường đi dĩ nhiên của muôn loài vạn vật trong muôn đời, khắp mọi nơi và mãi mãi đó vậy.

VŨ TRỤ NGỮ

Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh

Giải thích Tại sao có cái lý lẽ Nhu Thuận, Cương Kiện, Lộ Hành, Trung Thật... Tại sao chỉ có 64 và chỉ bấy nhiêu đó thôi. Ngôn ngữ Việt là khí cụ đầu tiên dùng xài để suy diễn, giải lý cách thành lập Dịch-Lý, do dân tộc Việt phát minh trong phạm vi Tạo Lập Vũ Trụ, đương nhiên Việt Ngữ trở thành giá trị Vũ Trụ Ngữ.

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ

Âm Dương Lý Số – Dương Âm Số Lý

Âm Dương Lý Số tiếp nối Vũ-Trụ-Ngữ Liên-Hành-Tinh và Văn-Minh Dịch-Lý Việt-Nam II nhằm giúp người học sở đắc Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý, trở thành nhà Tiên Tri xứng danh. Khoa Tri-Hóa Thần-Toán Vô-Cực Số-Lý Học được và bị chào đời với độ chính xác về Thiên-Thời-Nhân cơ hơn mọi khoa học khác mà nhân loại đã có.

THIÊN NHIÊN XÃ HỘI HỌC

Lời Nói Đầu Thiên Nhiên Xã Hội Học

Ứng dụng khoa học Tổng Tập của nhân thế, tức khoa học Dịch Lý, hay khoa học Vạn Vật Quy Nhất Lý vào lãnh vực Thiên Nhiên Xã Hội, nhằm thấu đáo xã hội muôn loài quây quần, hội tụ ra sao? Nhân đó, con người có thể neo theo dấu vết của trời đất và bổ túc cho tổ chức xã hội loài người. Hòa cùng Ý thiên địa, hợp thành tam tài Thiên-Địa-Nhân.