VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Giới Thiệu

VIỆT-NAM-KHOA DỊCH-LÝ-HỌC ra đời nhằm khôi-phục nền VĂN-MINH ÂM-DƯƠNG-HỌC VIỆT-NAM ngàn xưa, đồng thời đề ra HỌC-THUYẾT ĐỒNG-NHI-DỊ, khai-mở KỶ-NGUYÊN-MỚI trong Nhân-loại, KỶ-NGUYÊN TIÊN-HẬU-THIÊN TRÍ-TRI-Ý-THỨC.

GIỚI THIỆU VĂN-MINH DỊCH-LÝ VIỆT-NAM

DỊCH LÝ là gì? Ý Nghĩa ra sao? Ai phát minh, khám phá ra Dịch Lý? Dịch Lý có phải là Số học, Bói toán, Thiên văn, Địa Lý, Phép luyện đan, Đạo Học, Thiền Học, Siêu Nhiên Học, Nguyên Thuỷ Học, Phân Tâm Học, Thần Học không? Tại sao có danh từ DỊCH LÝ VIỆT NAM?

VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC

VIỆT-NAM-KHOA DỊCH-LÝ-HỌC ra đời nhằm khôi-phục nền VĂN-MINH ÂM-DƯƠNG-HỌC VIỆT-NAM ngàn xưa, đồng thời đề ra HỌC-THUYẾT ĐỒNG-NHI-DỊ, khai-mở KỶ-NGUYÊN-MỚI trong Nhân-loại, KỶ-NGUYÊN TIÊN-HẬU-THIÊN TRÍ-TRI-Ý-THỨC.