VIỆT NAM KHOA DỊCH LÝ HỌC
Browsing Category

Vũ Trụ Ngữ – Liên Hành Tinh

Giải thích Tại sao có cái lý lẽ Nhu Thuận, Cương Kiện, Lộ Hành, Trung Thật… Tại sao chỉ có 64 và chỉ bấy nhiêu đó thôi. Ngôn ngữ Việt là khí cụ đầu tiên dùng xài để suy diễn, giải lý cách thành lập Dịch-Lý, do dân tộc Việt phát minh trong phạm vi Tạo Lập Vũ Trụ, đương nhiên Việt Ngữ trở thành giá trị Vũ Trụ Ngữ.

LÔI PHONG HẰNG

Mỗi hành động, hành vi (Chấn) đều ăn khớp (Tốn) là tính bền vững lâu dài, là đạo thường hằng.

ĐỊA TRẠCH LÂM

Hào dương đã lên tới hào nhị, đã thành khối Thái dương làm nền tảng, Dương đã đủ lớn, đã trưởng thành, đã đủ sức lớn. Dương cứ thế mà đủ sức lớn dần lên, sáng lên mãi. Lâm là soi sáng; đủ sức lớn lên.

LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG

Khối dương (âm dương) đã lên cao quá, cao đến hào 4, qua khỏi nội tượng… đang đà lên cao mãi và khối (âm dương) âm chỉ còn hai hào âm trên cùng.

THUẦN CẤN – THUẦN CHẤN

Chấn có hình tượng cái chén, cái ly lật ngửa để đang dùng xài, gọi là đang Động Dụng; hình tượng gọi là ngưỡng bồn. Cấn có hình tượng cái chén, cái ly lật úp gọi là lúc chưa dùng xài hay là đương thời Ngưng Nghỉ;…

THUẦN KHÔN – THUẦN KIỀN

Thuần Khôn và Thuần Kiền chính thị là một Âm Dương cùng lúc chung cùng, không chia cắt ra được (bất khả phân ly), chúng độc lập với không thời gian nghĩa là bất chấp không thời gian.

Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh

Giải thích Tại sao có cái lý lẽ Nhu Thuận, Cương Kiện, Lộ Hành, Trung Thật... Tại sao chỉ có 64 và chỉ bấy nhiêu đó thôi. Ngôn ngữ Việt là khí cụ đầu tiên dùng xài để suy diễn, giải lý cách thành lập Dịch-Lý, do…