VDLH 01. CẤU TẠO HÓA THÀNH (ĐẠO CỰC)

thanhai2000Tháng Mười 2, 2016
244 lượt xem

00– Con người đã được và bị Cấu Tạo Hóa Thành ra một hình thể mà đại lược gồm có tỉ như: tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi, tay, chân, trí óc,….

01– Con người lại được và bị nối nghiệp Cấu Tạo Hóa Thành này nọ đủ thứ. Tóm tắt loài người có được và bị sinh ra (Hóa Thành ra), lớn lên (vẫn là Hóa Thành ra), chết đi (vẫn là Hóa Thành ra) và có để lại những gì mình đã Cấu Tạo Hóa Thành được và bị bắt buộc để lại cho loài người hậu lai.

 • Cấu Tạo Hóa Thành cho phần Siêu Hiển Siêu được ví như Văn Võ Đạo Lý
 • Cấu Tạo Hóa Thành cho phần Hiển Siêu Hiển được ví như Võ Văn Khoa Học
 • Cấu Tạo Hóa Thành theo Tình Ý cá nhân, hoặc nhóm, hoặc địa phương
 • Tình Ý tiến hóa thì dĩ nhiên có bù đắp hoặc vùi dập Tình Ý cũ (canh tân, đào thải)
 • Cấu Tạo Hóa Thành nội ngoại vật (nội thân, ngoại thân), nghĩa là Tình Ý tự thân động tĩnh tạo thành ngoại vật, thành ngoại nhân như âm thanh, lời nói, chữ viết,.… của mình chi vậy, để làm gì và cho ai?
  Xin đáp: chúng tôi đứng trong lĩnh vực Tình Ý con người, mượn con người mà nói: Tình Ý con người Cấu Tạo Hóa Thành cho Âm Dương Tình Ý bên trong con người chớ không cho ai cả, bất kể cho con người đã qua, hiện tại hay hậu lai (cũng chỉ là Âm Dương trời biển tình ý Vũ Trụ mãi mãi vậy đó vậy).

ĐƯỢC VÀ BỊ BẮT BUỘC ĐỂ LẠI.…

02– Con người khi chết đi được và bị bắt buộc để lại cho con cháu, chắt chít như tiền bạc, nhà cửa, chữ nghĩa, ngu khôn, tánh tình, thiện ác cho bá tánh hậu lai.

 • Bá tánh hậu lai tiếp nhận những thứ kể trên để rồi được và bị hợp thời, lỗi thời, được và bị canh tân, canh cải (đồ cũ), được và bị bù đắp hoặc vùi dập.
 • Mọi thứ Âm Dương Tình Ý được và bị bù đắp hoặc vùi dập mãi mãi ấy bất kể là Văn Võ Đạo Lý hay là Võ Văn Khoa học ấy, chúng ta cần thắc mắc và thử hỏi: chúng đi về đâu?
  Đáp: dĩ nhiên là chúng có đi về với xã hội loài người sắp đến (thế hệ trẻ tiến lên).
 • Thế hệ trẻ tiến lên hưởng thụ và tiếp nhận đủ thứ Âm Dương Tình Ý có ẩn chứa, đang ẩn tàng trong Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng.
  Vậy, Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng chính là nhịp cầu giữa các thế hệ với thế hệ Tình Ý con người.
 • Tình Ý thế hệ với thế hệ có nghĩa là: chúng ta phải nhận thức và nhìn biết được cái vấn đề “muôn thuở, muôn kiếp nhân loại đã trải qua, có vấn đề con người đã được và bị Cấu Tạo Hóa Thành Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng và liên tục nối tiếp mãi.… được và bị để lại muôn ngàn, triệu, tỉ Âm Dương Tình Ý con người”. Vấn đề đó đương nhiên đã đứng trong phạm vi Tượng Hình Hài Thanh rồi. Không phải Âm Dương Tình Ý thế hệ với thế hệ có đang đứng trong phạm vi Tượng Hình Hài Thanh đó, thì nó là gì? Chỉ là Âm Dương Tình Ý mới mãi (cũ mới) đó vậy.
 • Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng đứng trong phạm vi Tượng Hình Hài Thanh thì dĩ nhiên phải đứng trong qui ước hơi khác nhau hoặc không giống nhau.
 • Nhưng có giống nhau trong đương nhiên của nó là: có Tượng Hình Hài Thanh để mà hội ý giữa người với người, tức để cho người này có thể thông cảm được với người kia ít nhiều sai đúng trong đó, sao đó, nếu có cùng một qui ước Tượng Hình Hài Thanh.

TRÍ TRI CƠ CẤU

03– Vậy, Tượng Hình Hài Thanh đang là Âm Dương trời biển Vũ Trụ tình ý, trùng trùng điệp điệp thiện ác, ngu khôn, Văn Võ Đạo Lý, Võ Văn Khoa Học hỗn loạn quây quần hội tụ trong Cấu Tạo Hóa Thành Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng đó vậy.

 • Mọi thứ Âm Dương Tình Ý hơi khác nhau hoặc không giống nhau của loài người bất kể là hỗn loạn hay không hỗn loạn, tất thảy đều chỉ là đang lo cung phụng cho Âm Dương khả năng hiểu biết và không hiểu biết của mỗi người.
 • Vậy, Tượng Hình Hài Thanh là một Âm Dương trời biển Vũ Trụ tình ý mà mọi Tình Ý lại chỉ là do cơ cấu của khả năng hiểu biết và không hiểu biết nơi tự thân của mỗi người: ai ai cũng đều có khả năng này.
 • Chúng ta nhìn biết được trong vấn đề Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng có cái vấn đề Âm Dương Tình Ý ráp nối với Âm Dương Tình Ý để hóa thành ra một chuỗi Âm Dương Tình Ý, tức là hóa thành ra một câu văn gồm có nhiều chữ nghĩa, ý nghĩa, nghĩa lý trong đó.…
 • Con người nhờ có Cấu Tạo Hóa Thành Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng tức là Cấu Tạo Hóa Thành từng Âm Dương Tình Ý, rồi lại ráp nối những Âm Dương Tình Ý đó lại, để rồi cho nó đi ngao du giao dịch với mọi Âm Dương Tình Ý khác trong Vũ Trụ Vô Hữu.
 • Âm Dương Tình Ý của người xưa, của người đã chết giao dịch với người còn sống hoặc những người đang còn sống mà Âm Dương Tình Ý hơi khác nhau hoặc không giống nhau, tất thảy đều có thể, có dịp giao dịch hoặc tìm hiểu nhau được bằng Tự, Từ, Ngữ, Ngôn, Xướng đó vậy (xã hội loài người).
 • Âm Dương Tình Ý giao dịch với Âm Dương Tình Ý hơi khác nhau hoặc không giống nhau thì dĩ nhiên trong đó có cái vấn đề hơi đúng và hơi sai lạc hoặc là quá sai lạc, sai lầm, chớ không bao giờ hoàn toàn đúng được giữa Tình Ý với Tình Ý (Đồng Nhi Dị).
 • Chúng ta đã biết loài người phải có sai lạc, sai lầm trong Âm Dương trời biển Vũ Trụ tình ý hỗn loạn. Vậy, khi chúng ta làm những công việc thuộc về Chiết tính Tình Ý thì đó là chúng ta đang làm một trong nhiều liều thuốc thần phương diệu dược, nó được dùng để hóa giải cơn bịnh trầm kha trong Âm Dương trời biển Vũ Trụ tình ý  hỗn loạn mà từ ngàn xưa đến nay chưa ai làm nỗi công việc đó, đó vậy.
 • Chúng ta Chiết tính Tình Ý để rồi chúng ta tiến sâu hơn nữa trong Âm Dương trời biển tình ý hỗn loạn để lôi đầu tên thủ phạm chánh ra, và rồi một ngày nào đó khi thiên hạ cần đến chúng ta thì bấy giờ chúng ta sẽ trình diện cái tên Hỗn Loạn của mọi Hỗn Loạn cho thiên hạ được nhìn biết, hiểu biết về nó.
 • Chúng ta đã biết tên đó, đích danh của nó là tên Âm Dương Lý nhưng khi trình bày với chúng nhân thiên hạ thì phải có thứ tự, tuần tự, trật tự lôi đầu từ thằng đồng lõa cốt cán của Âm Dương Lý thì thiên hạ mới áp nhau làm thịt nó được, tức như thiên hạ sẽ dùng được liều thuốc linh thiêng an thần tận căn gốc của mọi thế hệ loài người đó vậy, công việc hoàn thành liều thuốc linh thiêng này là do công lao trong công việc làm Chiết tính Tình Ý tức Phân Khoa Chiết tính Tình Ý hiện nay trong kỷ nguyên mới đó vậy.
 • Tuần tự, trật tự mà chúng ta phải trình bày: từ Cấu Tạo Hóa Thành rồi đến Cấu Tạo Hóa Thành nội vật và ngoại vật gì đó đều là do Âm Dương Tình Ý của con người, Âm Dương Tình Ý tạo thành được nội – ngoại vật như vậy là do chính là tại có cái khả năng hiểu biết và không hiểu biết nơi tự thân của mỗi người.
  Âm Dương khả năng hiểu biết và không hiểu biết thì được và bị bắt buộc chỉ lo cung phụng cho Đức Tính Trí Tri trong tự thân của mỗi người.
 • Trí TriĐức Tính biết hiểu biết và biết không hiểu biết đang ẩn kín trong tự thân của mỗi người.
  • Biết hiểu biết và biết không hiểu biết thì chỉ là một Tánh biết.
  • Bởi chỉ là một Tánh biết: biết Vô lại biết Cực Vô, vậy là biết Vô Hữu Cực
  • Nhưng người đời lại hiểu sai lầm về một Âm Dương Vô Cực này, một Đức Tánh biết này, họ chưa hiểu biết nỗi hoặc họ không hiểu biết: Âm đâu Dương đó, Âm nào Dương nấy của nó, trong nó, lúc nó, tại đó,.… (chỉ là thời biết).
  • Kết tinh, kết quả, hậu quả không hiểu biết hoặc chưa hiểu biết nỗi đó và hiểu biết sai lầm đó, cho nên trên hiện thân xã hội loài người ngày nay chúng ta mới chứng kiến, mới nghe thấy, mới nhìn thấy, mới đọc thấy, mới được dạy cho biết những thứ, đủ thứ sai lầm
   Đó chẳng qua là nạn tai hậu học Âm Dương Dị Biệt, kết quả Dị Biệt đó loài người tự chia thành 02 phe lo tiêu diệt lẫn nhau và nó đang đe dọa sự sinh tồn của nhân loại ngày nay (mạt pháp) mà chúng ta tạm liệt kê đại khái sự kết tinh, kết quả của hiểu biết sai lầm Âm Dương là hai của thời nay cho thấy biết đó vậy.
   Chúng ta hoàn toàn bác bỏ luận điệu đầy ngu si ấy, chúng ta sẽ đặt vấn đề: cái gì vừa thốt ra ở cửa miệng của anh? Hoặc ta hỏi rằng: anh dùng cái khả năng gì để biết, để gọi đó là Đạo, là Tâm, là Đấng Thiêng Liêng, là Chân Lý, là Nguyên Lý, là Đạo Lý, là Vô Lý, là Hữu Lý, là Tâm Lý, là mọi thứ ?
  • Chúng ta hoàn toàn bác bỏ luận điệu ngu si ấy bởi kỷ nguyên mới đã khám phá mọi thứ đều chỉ có Nhất Lý, Nhất Lý là Âm Dương Lý, Nhất Lý được hiểu như là tuyệt mầu nhiệm và nhiệm nhặt, thế mà ở Siêu tuyệt đó lại còn chẻ nhỏ trong tuyệt đối đó là Yếu Lý Đồng Nhi Dị Không Hoàn Toàn Không (Âm Dương Lý).

Dịch Lý Sĩ

XUÂN PHONG

Biên Soạn

CAO THANH

Các kênh thông tin của chúng tôi